De kleine letters

Wij zijn niet van de kleine lettertjes maar houden van transparantie. Daarom staan op deze pagina overzichtelijk onze algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen. 

Algemene voorwaarden – OpUSB.nl

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 06-2022.

Artikel 1. Algemeen

  • Definities en begrippen;

Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Op USB.nl (handelsnaam van van Ei naar Kip, kvk 66717167), gevestigd aan het Vendelier 3, 3905 PB te Veenendaal.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.

Archiefmateriaal: alle door de opdrachtgever verstrekte videobanden, tapes, foto’s, films, dia’s, video’s of negatieven (digitaal en/of analoog). En eventuele andere media draagbare materialen en elektrische (opname) apparaten zoals foto- en videocamera’s en recorders.

1.2 OpUSB.nl is een handelsnaam van van Ei naar Kip (kvk 66717167). Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van van Ei naar Kip, te vinden op onze website (www.vaneinaarkip.nl/av). Evenals de privacy voorwaarden, te vinden op (www.vaneinaarkip.nl/privacy), van van Ei naar Kip. Al deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming welke hieruit direct voortvloeien tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 Een opdracht gelden als geaccepteerd op het moment dat het Archiefmateriaal is ingeleverd of opgestuurd naar OpUSB.nl. Dit kan op ons kantoor in Veenendaal of op afspraak in Ermelo. En tevens een OpUSB.nl een afgiftebewijs heeft afgegeven.

Artikel 3. Klachten, schade of verlies

3.1 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn of haar archiefmateriaal. OpUSB.nl is geen opslagdienst voor gedigitaliseerd archiefmateriaal. Het versterkte gedigitaliseerde archiefmateriaal wordt 14 dagen na opleveren van de downloadlink gewist. Indien de bestanden zelf niet zijn opgeslagen dient het digitalisatie proces weer opnieuw gedaan te worden tegen betaling. U krijgt geen herinnering en bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan en back-uppen van het gedigitaliseerde archiefmateriaal.

3.2 Het geleverde of opgestuurde archiefmateriaal door opdrachtgever zal door OpUSB.nl met grote zorg worden behandeld. OpUSB.nl sluit echter iedere aansprakelijkheid ten aanzien van schade of verlies van en aan archiefmateriaal uit.

3.3 Het archiefmateriaal zal na het realiseren van de opdracht aan de opdrachtgever worden geretourneerd. Dit kan doormiddel van het archiefmateriaal afhalen op ons kantoor in Veenendaal of op afspraak in Ermelo.

3.3 Klachten dienen binnen 7 dagen gemeld te worden nadat OpUSB.nl de digitale download link heeft gestuurd of de opdracht heeft opgeleverd op een mediadrager zoals een USB-stick.

Artikel 4. Levertijden en annuleren

4.1 Een opdracht kan niet geannuleerd worden nadat het archiefmateriaal is ingeleverd of opgestuurd.

4.2 De aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. OpUSB.nl streeft er naar om de opdrachten te realiseren binnen de aangegeven termijn.

Artikel 5. Archiefmateriaal

5.1 De kwaliteit van het digitaliseren door OpUSB.nl is afhankelijk van de kwaliteit van het archiefmateriaal.

5.2 De opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden en/of opgestuurde archiefmateriaal respectievelijk de digitalisatie, verwerking, bewerking of het kopiëren daarvan geen inbreuk maakt op rechten en intellectuele eigendomsrechten van derden. En niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De opdrachtgever vrijwaart OpUSB.nl volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. OpUSB.nl behoudt het recht om een opdracht in strijd met bovenstaande niet uit te voeren.

5.3 Indien door OpUSB.nl of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op het archiefmateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het archiefmateriaal aan de politie worden overhandigd.

5.4 Wanneer er een defecte of niet werkende tape, film, dia of videoband wordt gevonden door OpUSB.nl. Wordt dit gemeld door OpUSB.nl aan de opdrachtgever. Er worden minimaal twee pogingen gedaan door OpUSB.nl om de digitalisatie alsnog te realiseren. De kosten voor het digitaliseren worden ook gerekend wanneer een band geen of een defect beeld geeft.

Artikel 6. Opleveren en retourneren

6.1 Wanneer het archiefmateriaal na het opleveren van de digitale download link niet binnen 6 maanden is afgehaald. Behoudt OpUSB.nl het recht om het archiefmateriaal te vernietigen. Daarbij vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op de opdracht heeft.

6.2 Indien er wordt gekozen voor het terugsturen van het archiefmateriaal dient dit vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is ontvangen zal het archiefmateriaal daadwerkelijk worden geretourneerd. Voor het retourneren via de post worden verzend- en handelingskosten in rekening gebracht.

6.3 OpUSB.nl is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van archiefmateriaal die veroorzaakt worden door derde partijen die het archiefmateriaal verzenden of bezorgen.